top of page

Predlog PKP6 - ukrepi za gospodarske subjekte

Vlada RS sprejela predlog šestega interventnega zakona – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID19 – PKP6, katerega cilj je omiliti in odpraviti vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področje dela, gospodarstva ter socialnega in zdravstvenega varstva.


Zakon naj bi bil potrjen in stopil v veljavo v petek, 20. novembra 2020. Ukrepi bodo stopili v veljavo šele ko bo zakon objavljen v uradnem listu.

 • Delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim gospodarskim subjektom

Predlog interventnega zakona predvideva ukrep povračila nekaterih fiksnih stroškov, ki bodo nastali gospodarskim subjektom v obdobju od 1.10. do 31.12.2020. Ukrep je namenjen pravnim in fizičnim osebam, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti, ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanjem obsegu, in so bile registrirane na dan 1.9.2020. Prav tako morajo imeti pravne osebe zaposleno najmanj eno osebo oziroma mora biti samozaposleni (oziroma družbenik-poslovodja) na dan sprejetja zakona vključen v obvezno zavarovanje. Subjekt mora dodatno zagotavljati, da se drugi fiksni stroški (ki ne bodo poravnani s strani države) ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.


Upravičenci bodo tiste pravne ali fizične osebe, ki bodo beležile najmanj 40 odstotkov nižje prihodke, in sicer za stroške od 1. 10. do 31.12.2020.

Znesek, do katerega bodo gospodarski subjekti upravičeni, se bo izračunal na podlagi določenega odstotka od njihovih prihodkov od prodaje v letu 2019 (za subjekte ustanovljene do 1.10.2019). Subjekti, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v obdobju od oktobra do decembra letos padli za 40 – 70 odstotkov, bodo prejeli 0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje za kritje fiksnih stroškov. Tisti, ki jim bo promet padel za več kot 70 odstotkov, pa bodo prejeli 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje.


Dodatni pogoj je, da lahko pomoč po tem ukrepu znaša največ 1.000,00 EUR na zaposlenega na mesec za omenjeni kvartal. Pri tem so omejeni najvišji zneski, ki jih lahko prejmejo subjekti, in sicer do 3 milijone EUR oziroma do 800.000,00 EUR za tiste subjekte, ki so ustanovljeni po 1. 10. 2019. • Oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme

Od 1.11.2020 do vključno 30.4.2021 velja oprostitev plačila DDV s pravico do odbitka DDV, ki se bo uporabljala za določene dobave blaga in pridobitve blaga iz drugih držav članic. Seznam zaščitne in medicinske opreme, za katere velja oprostitev, določi Vlada RS.

Pogoji za oprostitev so naslednji:

 1. da je to blago dobavljeno državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava ali dobrodelni organizaciji ali za račun teh organov in organizacij namenjeno za brezplačno razdeljevanje žrtvam COVID-19,

 2. da blago pridobi druga oseba za račun teh organov in organizacij, ki bodo blago uporabljale za določene namene,

 3. da davčni zavezanci dobavijo blago davčnim zavezancem, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v zvezi z zdravstveno oskrbo zdravljenih oseb.


 • Podaljšano subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

Ukrep delno subvencioniranega skrajšanega časa se podaljšuje do 30.6.2021, pri čemer pogoji za pridobitev subvencije ostajajo enaki.


 • Podaljšanje čakanja na delo in povišanje najvišjega zneska povračila

Prav tako se podaljšuje ukrep začasnega čakanja na delo, in sicer do 31.1.2021, pri čemer predlog zakona predlaga zvišanje najvišjega zneska povračila delodajalcem s strani države, to je v višini povprečne plače zaposlenih v Sloveniji (do sedaj je bil najvišji znesek določen v višini zneska maksimalnega nadomestila za brezposelnost – 892,50 EUR).

 • Omogočanje zaposlitev za določen čas zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije brez javne objave prostega delovnega mesta

Delodajalec lahko zaradi nujnih delovnih potreb sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez javne objave prostega delovnega mesta. V tem primeru se lahko pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas, vendar najdalj za obdobje do 31.8.2021.

 • Poenostavljen postopek prijave dela na domu za lažje organiziranje dela med razglašeno epidemijo

Predlog interventnega zakona spreminja oziroma omogoča poenostavljen postopek prijave dela preko spletnega obrazca pri Inšpektoratu RS za delo in oddajo tega v elektronski obliki, pri čemer interventni zakon natančno navaja podatke, katere mora delodajalec posredovati Inšpektoratu.

 • Odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil za 12 mesecev

Kreditojemalci bodo lahko uveljavljali odlog plačila obveznosti iz naslova bančnih posojil, in sicer za obdobje 12 mesecev (rok za vložitev vloge 31.12.2020). Odlog plačila kreditnih obveznosti je omogočen tako za že sklenjene kreditne pogodbe (če do 19.10.2020 ni zapadlo plačilo), kot tudi za novo odobrena bančna posojila.

Podobno velja tudi za kreditojemalce pri javnih skladih in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 • Odlog ali obročno plačilo davkov za največ 24 mesecev

Predlog interventnega zakona gospodarskim subjektom zopet omogoča ukrep odloga plačila davkov ali prispevkov za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davkov v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Pogoji, ki jih mora izkazovati zavezanec za davek, so blažji in enostavnejši, kot jih določa veljavni Zakon o davčnem postopku. Mogoč je tudi odlog ali obročno odplačilo za akontacije davka ali davčni odtegljaj.

 • Oprostitev najemnin (najemojemalci), če je lastnik država ali lokalna skupnost

Subjektom, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, se pod določenimi pogoji ne zaračunava najemnina ali del te, če so poslovni prostori v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.Vir: Gov.si

Comments


bottom of page